Algemene voorwaarden


Fiksu


E-mail: talk-to-us@fiksu.clothing
Website: www.fiksu.clothing


Artikel 1 - Definities

Fiksu: Tex.Vision BV, gevestigd te Hechtel-Eksel, Ondernemersnummer 0695854541, BTW nummer: BE0695854541.
Klant: degene met wie Fiksu een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Fiksu en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fiksu.
Fiksu en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Fiksu en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen


Fiksu hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Fiksu mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Fiksu niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen

Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

Fiksu mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die Fiksu hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Fiksu aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
Fiksu mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6- Gevolgen te late betaling

> Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Fiksu de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Fiksu.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Fiksu zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Fiksu op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fiksu, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 7 - Recht van reclame

Wanneer de Klant in verzuim is, mag Fiksu het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
Fiksu maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Fiksu, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt alleen wanneer:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
de verzegeling nog intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd's of cd's
het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen spoedreparatie betreft
het geen weddenschappen of loterijen betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het geen dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
Verder zijn uitgezonderd:
sociale dienstverlening en gezondheidszorg
gokactiviteiten
financiële diensten
pakketreizen
passagiersvervoersdiensten
onroerende zaken
overeenkomsten waarbij een notaris nodig is
verkoop van producten via de telefoon of via internet (koop op afstand)
overeenkomsten voor een bedrag van minder dan € 50
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan aangeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken door een mail te retourneren aan talk-to-us@fiksu.clothing, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Fiksu, www.fiksu.clothing, kan worden gedownload.
De consument moet het product binnen 14 dagen na het sturen van de mail in lid 3 terugsturen naar Fiksu.
Stuurt de consument het product niet terug, dan vervalt zijn herroepingsrecht.

Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
het product is gebruikt
het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
het product een los tijdschrift of losse krant is
de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar talk-to-us@fiksu.clothing, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Fiksu, www.fiksu.clothing.
De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Fiksu, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten

Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Fiksu heeft geretourneerd, dan zal Fiksu eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Fiksu voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten

Heeft de consument op tijd van zijn herroepingsrecht gebruik gemaakt en op tijd de volledige bestelling aan Fiksu teruggestuurd, dan zal Fiksu eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Fiksu voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 10 - Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 11 - Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 12 - Retentierecht

Fiksu kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Fiksu heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Fiksu.
Fiksu is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 13 - Verrekening

Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Fiksu te verrekenen met een vordering op Fiksu.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

Fiksu blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Fiksu met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd in lid 1 kan Fiksu gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
Wanneer Fiksu gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Fiksu van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 15 - Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Fiksu, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Fiksu zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Fiksu kan tegenwerpen.

Artikel 16 - Levertijd

De levertijden van Fiksu zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Fiksu.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Fiksu later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Fiksu niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Fiksu iets anders hebben afgesproken.

Artikel 17 - Feitelijke levering

De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 18 - Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Fiksu schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 19 - Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Fiksu niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Fiksu. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Fiksu niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 20 - Bewaring

Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 21 - Garantie

De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 22 - Ruilen

De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking én met het aangehechte originele prijskaartje én alle hangtags in de oorspornkelijke staat
het product is nog niet gebruikt
Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 23 - Vrijwaring

De Klant vrijwaart Fiksu tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Fiksu geleverde producten en/of diensten.

Artikel 24 - Klachten

De Klant moet een door Fiksu geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Fiksu daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Fiksu hiervan op de hoogte stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Fiksu hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Fiksu.
Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Fiksu andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 25 - Ingebrekestelling

De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Fiksu.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Fiksu ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 26 - Aansprakelijkheid Klant

Wanneer Fiksu een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 27 - Aansprakelijkheid Fiksu

Fiksu is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wanneer Fiksu aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Fiksu is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Wanneer Fiksu aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 28 - Vervaltermijn

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Fiksu vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 29 - Ontbinding

De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Fiksu toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
Is de nakoming van de verplichtingen door Fiksu nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Fiksu in verzuim is.
Fiksu mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Fiksu kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 30 - Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Fiksu door de Klant niet aan Fiksu kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer­virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Fiksu 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Fiksu kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Fiksu de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
Fiksu hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Fiksu hiervan voordeel heeft.

Artikel 31 - Wijziging overeenkomst

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Fiksu de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel.

Artikel 32 - Wijziging algemene voorwaarden

Fiksu mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Fiksu altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal Fiksu zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 33 - Overgang van rechten

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Fiksu aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Fiksu.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 34 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fiksu bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 35 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Fiksu is Belgisch recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Fiksu is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Fiksu, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 november 2023.


Hoera, 10% korting!

- Ontdek hoe wij oplossingen bieden met ons verhaal
- Ontvang gepersonaliseerde aanbiedingen
- Ontdek onze nieuwste producten

@